ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Frågor & Svar

Fråga 1: När preskriberas min rätt till ersättning för en skada?

Försäkringsavtalslagen säger följande: Preskription av rätt till försäkringsersättning 4 § Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. 
För att förenkla detta kan man säga: Du bör alltid anmäla en skada inom 3 år från skade- eller diagnostillfället. Men under vissa omständigheter så har du 10 år på dig. Det är inte ovanligt att försäkringsbolagen tolkar denna preskriptionen på olika sätt. Godta aldrig misstolkningar!

Fråga 2: Kan jag få ersättning från flera försäkringar för samma skada?

Det beror på skadan. Du kan bara få ersättning för faktiska kostnader från 1 försäkring. Men enligt svensk lag så svarar varje försäkring för sig själv oavsett om det är samma skada. Det betyder att du kan få ersättning från flera försäkringar för till exempel medicinsk invaliditet och vanprydnad (ärr).

Fråga 3: Jag är missnöjd med försäkringsbolagets beslut. Vad gör jag?

  1.  Kontakta din handläggare på försäkringsbolaget och motivera varför du är missnöjd med beslutet. Försök reda ut eventuella missförstånd.
  2.  Är du fortfarande missnöjd, vänd dig då till försäkringsbolagets kundombudsman. Dom kan göra en ny prövning.
  3.  Är du inte nöjd med kundombudsmannens beslut så kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden och få ärendet prövat.
  4.  Du kan också vända dig till allmän domstol. Detta kan bli aktuellt vid mycket allvarliga skador.