ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Ersättning trafikskador

Hur får man ersättning för trafikskada

Det krävs att en skada ska ha inträffat i följd av trafik, för att kunna få ersättning för trafikskador. Enligt lagen ska skada ha skett i samband med motordrivet och trafikförsäkringspliktigt fordon. Skador som skett i följd av trafik måste anmälas till försäkringsbolaget. Precis som alla andra skador måste det göras så snart som det uppstått en skada.

Trafikskador regleras enligt trafikskadelagen.

Vad är en personskada till följd av trafik

Personskador som skett till följd av trafik kallas för trafikskador, dessa regleras enligt trafikskadelagen.

Denna typ av personskada innebär inte att det måste ha skett på en väg eller då motorn ska ha varit igång. Det kan ske trots att ett fordon står helt stilla, på en parkeringsplats eller vid garaget. Man kan skada sig genom att ramla över bilbältet till exempel, då krävs det inte att fordonets motor ska ha varit igång. Även skador som uppstår på arbetsplatsen kan ersättas och bedömas som trafikskador. Dessa kan vara då man skadat sig av en truck som ett exempel. Trafikskadelagen gäller inte vid platser som tävlingsområden eller vid övningskörning. Här tillämpas särskilda regler och det krävs andra slags försäkringar.

Även här ligger bevisbördan hos den som skadats, dvs. den som begär ersättning för en skada.

Vad är sambandet

Sambandet mellan skadehändelse och besvären som anges av den skadade måste kunna uppvisas. Bevisbördan ligger hos den som skadats, det är upp till denne att kunna visa på sambandet mellan skadan och olyckshändelsen. Den som skadats ska kunna styrka sitt påstående enligt svensk lag. Det finns dock en bevislättnad som innebär att hon eller han ska kunna göra klart mer sannolikt att de besvär som uppstått beror på olyckshändelsen. Den som skadats kan inte ha haft besvären innan skadehändelsen. För att få rätt till ersättning måste detta krav uppfyllas. Om inte det går att bevisa sambandet kan ersättningen helt utebli.

Det som talar för att det finns ett orsakssamband mellan skadehändelsen och besvären är att man ska ha varit frisk vid skadetillfället och uppsökt vård. Därför är det viktigt att uppsöka akutmottagning eller vårdcentral när en trafikolycka har skett. Vid sen anmälan kan skadan ifrågesättas då man behöver uppvisa varför man inte sökt vård eller anmält en skada i samband med en olyckshändelse i följd av trafik.

När får man ersättning för trafikskada.

Man får ersättning i olika etapper, beroende på omfattningen av skadan orsakad av trafikskadan. Vid en olyckshändelse i följd av trafik får man ersättning i form av kostnader, sveda och värk samt även i vissa fall inkomstförlust. Dessa ersättningar täcker den akuta sjuktiden, dvs. i direkt samband med en skadehändelse. Däremot kan man i vissa fall få bestående men, som ärr eller nedsatt funktionsförmåga. Man kan även få nedsatt arbetsförmåga i följd av en trafikskada. För att få ersättning för bestående skador som sår krävs det att man väntar minst ett år efter skadehändelsen för att fastställa att skadan är permanent. Vid de fall då en bestående men kan fastställas vid den akuta sjuktiden kan man redan då få ersättning för trafikskadan i form av medicinsk invaliditet.

Hur får man ersättning för trafikskador

I det fall då en individ skadas vid fler än ett tillfälle kan den första skadan och invaliditeten förstärkas av den nya skadan. Till exempel kan det ske två trafikolyckor där en individ drabbas av whiplashskador. Den andra olyckan kan orsaka ännu högre nivå av smärta och besvär hos en redan skadad individ. Invaliditetsgraden behöver utredas och fastställas på nytt, då besvären har ändrats och eventuellt förstärkts.

Detta innebär att den som drabbas av flera skador och fått bestående man kan få ersättning för merinvaliditet, trots tidigare fastställd ersättning av gammal skada.