ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Ersättning sveda och värk

Hur får man ersättning  för sveda och värk

Först och främst får vi börja med att förklara vad sveda och verk innebär. Ersättning för sveda och värk är en ideell ersättning till en individ som skadats. Det ges för fysisk och/eller psykiskt lidande och obehag under skadans läkningstid. Den tiden kallas för akut sjuktid. När det gäller uträkningen för ersättning av gamla och nya skador finns det ingen skillnad i sättet. Man beräknar dem på samma sätt.

Ersättning för sveda och värk täcker smärta och fysiska obehag, liksom psykiska besvär och oro för framtiden. Förutsättning för ersättning för psykiska besvär är att de ska kunna påvisas medicinskt. Man ska kunna visa att man fått en personskada av besvären. Den skadade förväntas kunna visa upp intyg från psykolog, kurator eller läkare för att kunna styrka de psykiska besvären som uppkommit av skadehändelsen. Ersättning för skada och verk är något som ska ses som ”plåster på såren”. Den är skattefri och betalas ut som ett engångsbelopp. Ser man att risken för den akuta sjuktiden blir lång brukar försäkringsbolaget betala ut ett förskott. Det finns en tabell till hjälp från Trafikskadeförsäkringen för att bestämma ersättningsbeloppet.

Hur beräknas ersättning för sveda och värk

Trafikskadeförsäkringen har en tabell för att räkna ut ersättning för sveda och värk, den använder utredarna på försäkringsbolaget. Man behöver göra en utredning där man tittar på medicinska underlag. Dessa kan vara sjukskrivningsintyg och läkarjournaler. Bolaget använder sig av egna medicinska rådgivare med erfarenhet som får bedöma den akuta sjuktidens längd. Dessa måste ha gått en utbildning inom försäkringsmedicin.

Om försäkringstagaren inte accepterar beslutet kan man ta hjälp av en ytterligare medicinsk rådgivare som får göra ett andra utlåtande. Ofta kan skaderegleraren själv fastställa den akuta sjuktidens längd, om det inte rör sig bestående invaliditet.

Vid alla fall av personskador måste en akut sjuktid fastställas. Tiden är den största faktor som bestämmer vilken storlek ersättningen får. De andra parametrarna är bland annat skadans art, lidandets intensitet, behandlingens svårighetsgrad, sjukhustidens längd.

Om den skadade blir åter sjukskriven på grund av besvären som inte gått över efter den akuta sjuktiden har denne rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk.

När får man ersättning för sveda och värk

Sveda och värk brukar inte understiga en ersättningsnivå på 500 kronor, det är inte heller högre än 100 000 kronor.

Försäkringskassans regler skiljer sig från det som anges som akut sjuktid i skadeståndssammanhang. För att få rätt till ersättning krävs det att den skadade är sjukskriven. Storlek på ersättningen som betalas ut för sveda och värk beräknas till sjukskrivningsgraden. Om den skadade blir exempelvis sjukskriven till hälften så kan ersättningen för sveda och värk också halveras då det finns ett samband mellan dessa två.

Om den skadade har flera personförsäkringar, har denne rätt att få ersättning för sveda och värk från alla bolagen. Till exempel kan man få ersättning från trafikskadeförsäkringen och från en eller flera olycksfallsförsäkringar.

Akut sjuktid kan pågå trots att den skadade återgått i arbete. Besvären kan innebära längre sjukskrivningstid, vilket innebär att den skadade får rätt till ytterligare ersättning för sveda och värk. I vissa fall kan man försöka undvika sjukskrivning. Vid psykiska besvär är det ibland bättre att den skadade återgår i arbete för att möjliggöra återhämtning.

Vissa skador medför livsvariga besvär där den som är skadad kan få långvarig arbetsoförmåga, något som denne har med sig ända till 65 års ålder. Men det innebär inte att akut sjuktid fortsätter ända till pensionsåldern, utan det måste finnas en övergång till invaliditetstid.