ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Ersättning medicinsk invaliditet

Hur får man ersättning för medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet kan inte fastställas och lämnas förrän det gått minst ett år efter en olyckshändelse som lett till en skada hos en individ. För att få rätt till ersättning för medicinsk invaliditet måste det finnas en personförsäkring samt ett bestående men. Bestående men innebär skador som är permanenta, det kan handla om både fysiska och psykiska besvär som består och där man bedömer att den skadade inte kommer bli helt återställd till samma form som de var innan en skada.

En permanent skada kan vara ärr, nedsatt kognitiv förmåga eller psykiska besvär som trauma i samband med en olyckshändelse. Nedsatt hörsel, lukt eller svåra smärtor vid rörelse kan också räknas som bestående men. Även oförmåga att utföra arbetsuppgifter som tidigare eller hushållssysslor som tidigare kan räknas som medicinsk invaliditet.

I vissa fall fastställs ersättning kort efter en skadehändelse. Detta kan röra sig om fall då en individ blir förlamad eller förlorar ett lem. I de flesta fallen krävs det dock en utredning och att det gått tillräcklig tid för att en bedömning ska kunna göras att besvären inte kommer att gå över. Ett ärr som till exempel består efter två år kan innebära rätt till ersättning.

Hur beräknas ersättning för medicinsk invaliditet

Försäkringsbolagen tar hjälp av medicinskt utbildade läkare med erfarenhet för att få ett utlåtande kring ersättningen. En utredare beslutar därefter kring hur stor ersättningen blir. Till deras hjälp har försäkringsbolagen schabloner och mallar att gå efter. Man tittar på den medicinska invaliditeten i procent mot försäkringsbeloppet för att beräkna ersättningen. Det finns ett tabellverk som heter ”Gardering av medicinsk invaliditet 2013”, denna har utredarna att utgå efter för att fastställa ersättning. Ersättningen beräknas efter att man fastställt invaliditetsgraden i procent. Vid vissa skador tar man hänsyn till psykiska symptom som kan drabbas efter medicinsk invaliditet i följd av en skadehändelse. Om den skadade blivit invalid och drabbas av psykiska besvär kan det tas med i beräkningen. Trafikskadenämnden har fastställt en särskild tabell när det rör amputationsskador, den har varit oförändrad sedan december 1997. Tabellen anpassas dock till penningvärdeförändringen.

Vid vissa skador tittar man inte på invaliditetsgrad. Det finns ett bestämt belopp för vissa typer av skador, till exempel ersätts förlust av luktsinne med 63000 kronor. Förlust av smaksinne ersätts med 79000 kronor och förlossningshinder ersätts med 52000 kronor. Vid blindhet finns det en fastställd ersättning på 739000 kronor. Utöver denna ersättning får den skadade även sveda och verk samt kostnader ersatt.

När får man ersättning för medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut vid fastställandet av invaliditetsgrad i procent. Vissa fall av invaliditet fastställs i ett tidigt skede, som när den skadade har förlorat ett lem eller blivit förlamad. Vid blindhet kan man också fastställa invaliditet utan att invänta aktiv sjuktid. Vid de fall då invaliditet kan fastställas utan att invänta den aktiva sjuktiden kan man få ersättning när det finns ett beslut. Däremot behöver man vänta på minst ett år för att kunna bedöma om vissa symptom som ärr eller förlust av luktsinnet. Ersättning kan då betalas ut inom ett till två år efter skadehändelsen, efter fastställandet av medicinsk invaliditet i procent. Försäkringsbolagens utredare betalar då ut ersättningen baserat på invaliditetsgrad i procentsats mot försäkringsbeloppet i personförsäkringen.

Vid utredningen ska man ha upptäckt att skadan skett vid en plötslig och oförutsedd händelse. Ett tydligt samband mellan medicinsk invaliditet och skadan ska finnas.