ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Personskada ersättning

Välkommen! Ersättning.nu är fristående från alla försäkringsbolag och informerar dig som skadad om dina rättigheter.

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning här på 3 minuter!

Trafikskada – Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Klicka här!

Vad räknas som en personskada?

En personskada refererar till en skada eller skadlig påverkan på en individs fysiska eller psykiska hälsa som har uppstått till följd av en olycka, sjukdom, medicinskt fel, våldshandling eller andra skadliga händelser eller omständigheter. Personskador kan variera i allvarlighetsgrad från mindre skärskador och blåmärken till allvarliga och livshotande skador. Här är några exempel på vad som kan anses vara personskador:

 • Fysiska skador: Detta inkluderar skärskador, benbrott, stukningar, muskelskador, brännskador, huvudskador, ryggmärgsskador och andra fysiska skador.
 • Traumatiska hjärnskador (TBI): TBI kan vara följden av en kraftig stöt mot huvudet och kan inkludera allt från milda hjärnskakningar till allvarliga och livshotande skador.
 • Skador på inre organ: Trauma kan orsaka skador på inre organ som lungor, lever, njurar, magsäck och tarmar, vilket kan vara livshotande om det inte behandlas snabbt.
 • Psykiska skador: Psykiska skador inkluderar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, depression och andra psykiska hälsoproblem som kan uppstå som en följd av en traumatisk händelse.
 • Ryggmärgsskador: Skador på ryggmärgen kan leda till permanenta funktionsnedsättningar och påverka förmågan att röra sig eller känna i vissa delar av kroppen.
 • Amputationsskador: Amputationer kan vara resultatet av allvarliga olyckor eller medicinska ingrepp och kräver ofta omfattande rehabilitering och anpassning.
 • Skador på synen eller hörseln: Skador som påverkar synen eller hörseln kan inträffa till följd av olyckor eller medicinska tillstånd.
 • Skador på käken eller tänderna: Trauma mot ansiktet kan orsaka skador på käken, tänderna och ansiktets struktur.
 • Skador på mjukvävnad: Skador på muskler, senor och ligament kan leda till långvarig smärta och funktionsnedsättning.

Det är viktigt att notera att personskador kan ha en betydande inverkan på en individs liv och kräva medicinsk behandling, rehabilitering och i vissa fall långsiktig vård och stöd för att möjliggöra återhämtning och anpassning till de nya omständigheterna.

Då har du rätt till ersättning vid personskada

Att få ersättning för personskada kräver att vissa kriterier uppfylls, vilka kan variera beroende på lokala lagar och försäkringsregler. Först och främst måste det finnas en ansvarig part, vars vållande, oaktsamhet eller felaktiga handling ledde till skadan för att du ska få begära ersättning. Det är också avgörande att tydligt koppla skadan till en specifik händelse eller olycka. Vidare krävs noggrann dokumentation, såsom medicinska rapporter och vittnesmål, för att styrka anspråket. Om en försäkring är inblandad, kan försäkringsbolaget vara ansvarigt för att betala ersättning. Dessutom bör anspråk på ersättning lämnas inom specifika tidsfrister, och ersättningsbeloppet beror på skadans omfattning, inkluderande medicinska kostnader och inkomstförlust. Det är viktigt att konsultera en juridisk expert för att förstå de specifika kraven och processerna i din jurisdiktion.

Så bedöms ersättningsnivån

Ersättningen man kan erhålla för en personskada varierar beroende på många faktorer, däribland skadans grad, var skadan skedde, försäkringsavtalens innehåll och andra relevanta omständigheter. De vanligaste typerna av ersättning innefattar:

 • Medicinska kostnader: Detta inkluderar ersättning för utgifter relaterade till medicinsk behandling som läkarbesök, sjukhusvistelser, operationer, mediciner, rehabilitering och andra vårdrelaterade kostnader.
 • Inkomstförlust: Om skadan förhindrar den drabbade från att arbeta, kan ersättning ges för både nuvarande och framtida inkomstförlust, särskilt om skadan påverkar arbetsförmågan över en längre period.
 • Smärta och lidande: Kompensation för smärta och lidande kan beviljas baserat på skadans allvar och varierar beroende på jurisdiktion och försäkringsbolagets policys.
 • Förlust av livskvalitet: Ersättning kan också utgå för förlust av livskvalitet, vilket reflekterar hur skadan påverkar den drabbades dagliga liv och aktiviteter.
 • Sveda och värk: Kompensation kan erbjudas för den fysiska och emotionella smärta som uppstår till följd av skadan.
 • Andra ekonomiska förluster: Detta kan inkludera ersättning för ytterligare ekonomiska förluster såsom resekostnader, minskade framtida inkomstmöjligheter och kostnader för nödvändiga anpassningar i hemmet eller fordonet.

Det är viktigt att förstå att ersättningsnivåerna kan variera kraftigt. Rättsliga och försäkringsmässiga bestämmelser spelar en stor roll i detta. För en rättvis och noggrann bedömning av ersättningen för en personskada är det rekommenderat att konsultera en juridisk expert eller försäkringsrådgivare, samt att följa de lagliga procedurerna i den aktuella jurisdiktionen.

Skillnaden mellan personskada från sjukdom eller olycka

Skillnaden mellan personskador orsakade av olyckor och sådana som härrör från sjukdomar ligger i deras underliggande orsaker och de omständigheter som leder till skadan.

Personskador från olycka

Personskador som uppstår till följd av en olycka, såsom trafikolyckor, fall, brännskador, sportskador och arbetsplatsolyckor, är ofta plötsliga och oväntade. Dessa olyckor sker vanligtvis akut och kan vara enstaka händelser som inträffar på kort tid. För sådana skador kan man ofta söka ersättning genom olika försäkringar, inklusive trafikförsäkring och arbetsplatsförsäkring.

Personskador vid sjukdom

Personskador som beror på sjukdomar utvecklas däremot vanligtvis över en längre tidsperiod. De kan vara resultatet av kroniska sjukdomar eller långvarig exponering för skadliga faktorer som kemikalier eller miljöföroreningar. Sjukdomsrelaterade skador kan vara smygande och utvecklas gradvis, vilket omfattar tillstånd som cancer, lungsjukdomar, samt hjärt- och kärlsjukdomar. För dessa typer av skador kan ersättning vara aktuell genom arbetsrelaterade sjukdomsförsäkringar eller skadeståndsanspråk mot ansvariga parter.

Det är väsentligt att förstå att rättsliga och försäkringsmässiga aspekter av att få ersättning för personskador varierar beroende på jurisdiktion och specifika omständigheter. Därför är det rekommenderat att konsultera en juridisk expert eller försäkringsrådgivare för att få vägledning som är anpassad till din unika situation.

Skillnaden på att få ersättning för personskada vid olyckor och trafikolyckor

Ersättning för personskador kan variera beroende på om skadan orsakats av en olycka eller en trafikolycka.

Ersättning för personskada vid olyckor

Denna kategori omfattar skador som uppkommit från händelser som inte är trafikrelaterade, såsom fallolyckor, arbetsplatsolyckor eller brandskador. Ersättningen för sådana skador kan komma från personliga försäkringar, arbetsplatsförsäkringar eller skadeståndsmål mot ansvariga parter.

Ersättning för personskada vid trafikolyckor

När det gäller skador från trafikolyckor, som bil-, motorcykel- eller cykelolyckor, får du ersättning från bilförsäkringar. Ansvarsförsäkringar täcker ofta skador orsakade av fordonets förare, och i vissa fall kan även det egna fordonets försäkring täcka personskador. Om en annan förare är ansvarig, kan deras försäkring vara skyldig att betala ersättning.

Orsakssamband som krävs vid trafikrelaterade personskador

För att få ersättning för personskada i samband med trafikolyckor måste ett starkt orsakssamband bevisas mellan olyckan och de uppkomna skadorna. Viktiga faktorer i detta sammanhang inkluderar:

 • Direkt samband: En direkt koppling mellan trafikolyckan och skadorna måste etableras.
 • Läkarutlåtanden: Medicinska utlåtanden är avgörande för att fastställa sambandet.
 • Tidsmässigt samband: Det måste bevisas att skadorna uppstod omedelbart eller inom en rimlig tid efter olyckan.
 • Undantag och komplikationer: Tidigare skador eller andra faktorer som kan påverka sambandet bör beaktas.
 • Vittnesmål och bevisning: Ögonvittnen och bevis som fotografier eller polisrapporter är viktiga för att stärka sambandet.

Det är viktigt att konsultera en juridisk expert eller försäkringsrådgivare för att förstå de specifika rättsliga standarderna och försäkringsföreskrifterna i din situation, särskilt eftersom dessa kan variera beroende på jurisdiktion och försäkringsbolag. En erfaren personskadeadvokat eller försäkringsrådgivare kan hjälpa dig att säkerställa att du får rätt ersättning för dina skador och kostnader.

Försäkringar som gäller för personskada vid olyckor

När det gäller försäkringar vid personskador finns det flera typer som kan vara relevanta beroende på skadans orsak och omständigheter.

 • Trafikförsäkring täcker skador från trafikolyckor och inkluderar både ansvarsförsäkring och fordonsskadeförsäkring.
 • Hemförsäkring erbjuder skydd för skador som inträffar på din egendom, inklusive ansvarsförsäkring för skador som andra kan råka ut för där.
 • Olycksfallsförsäkring täcker kostnader relaterade till olycksfall, som medicinsk vård och inkomstförlust.
 • Sjukförsäkring täcker vanligtvis medicinska utgifter vid sjukdomar eller skador.
 • Arbetsplatsförsäkring omfattar skador som sker på arbetsplatsen, inklusive medicinska och inkomstrelaterade kostnader.
 • Ansvarsförsäkring är relevant om du ansvarar för någon annans skada.
 • Reseförsäkring ger skydd för skador under resor.

Det är viktigt att känna till och förstå de olika försäkringstypernas villkor och begränsningar. Det är också avgörande att ha lämpligt försäkringsskydd och att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag för att att göra anspråk på skadestånd för personskada.

Så beräknas ersättning för kostnader

Beräkningen av att få ersättning för personskador är en komplex process som varierar beroende på faktorer som jurisdiktion, försäkringsavtal, skadans allvarlighet och andra relevanta omständigheter. Viktiga aspekter i beräkningen inkluderar medicinska kostnader som uppstår till följd av skadan, såsom läkarbesök, sjukhusvistelse och rehabilitering.

Om skadan förhindrar den drabbade från att arbeta, kan ersättning för inkomstförlust, både nuvarande och framtida, bli aktuell. Ersättning för smärta och lidande baseras på skadans allvarlighetsgrad och dess inverkan på livskvaliteten, och i vissa fall kan även kompensation för förlust av livskvalitet beviljas. Ålder och yrke beaktas ofta, speciellt när det handlar om inkomstförlust. Varaktigheten på hur länge skadan påverkar offret spelar också in på ersättningsnivån, med högre ersättning för permanenta skador jämfört med tillfälliga.

Dessutom kan du få ersättning för andra ekonomiska förluster som resekostnader och kostnader för nödvändiga anpassningar i hemmet eller fordonet. Särskilda omständigheter, som grov oaktsamhet eller avsiktliga handlingar som orsakar skadan, kan även påverka ersättningsbeloppet.

Tiden det tar att få ersättning utbetald

Tiden det tar att betala ut ersättning för personskada varierar beroende på flera faktorer, inklusive den jurisdiktion där skadan inträffade, försäkringsbolagets processer, skadans komplexitet och de specifika omständigheterna för anspråket.

Utredningstiden, som innefattar försäkringsbolagets granskning av skadans omständigheter och dokumentation, kan vara tidskrävande, särskilt vid komplicerade anspråk eller där ansvarsfrågan är omtvistad. Medicinska utlåtanden för att bedöma skadans omfattning och konsekvenser kan också förlänga tiden för utbetalning. Dessutom kan tidsfördröjningar uppstå vid förhandlingar om ersättning mellan den skadade parten och försäkringsbolaget, eller om tvisten leder till en rättslig process.

Lagstadgade tidsfrister inom vissa jurisdiktioner styr hur snabbt försäkringsbolag måste agera på anspråk. Kommunikation med försäkringsbolaget är viktigt för att förstå processen och, i vissa fall, kan det vara till hjälp att anlita en personskadeadvokat för att påskynda processen och säkerställa att ersättningen betalas ut inom rimlig tid.

Preskriptionstid för ersättning av personskada

Preskriptionstiden för ersättning av personskada varierar beroende på den specifika jurisdiktionen och typen av skada. Denna tidsperiod bestämmer hur länge en person har på sig att göra anspråk på att få ersättning efter en personskada. Faktorer som påverkar preskriptionstiden inkluderar skadans natur, den skadades ålder och när skadan upptäcktes. Tidsfristen kan sträcka sig från några år till flera decennier. Det är viktigt att konsultera en juridisk expert för att förstå och följa dessa tidsfrister, så att möjligheten om rätt till ersättning inte går förlorad.

Vill du ha hjälp? Klicka här!

ersättning