ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Ersättning

Välkommen! Ersättning.nu är fristående från alla försäkringsbolag och informerar dig som skadad om dina rättigheter

Kan jag få ersättning?

Det finns några grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring. Här är dom kraven (med skada innefattas bland annat olycksfall och sjukdom.
 1. Du har råkat ut för en olyckshändelse eller sjukdom.
 2. Det finns en betald försäkring vid skade- eller diagnostillfället som täcker skadan i fråga.
 3. Du kan bevisa att skadan har inträffat. Till exempel med bilder, sjuk- eller polisjournaler.
Detta är dom grundläggande kraven för att du ska få ersättning från en försäkring. Givetvis finns fler faktorer som kan avgöra om du får ersättning eller ej, till exempel preskription och om skadan är ersättningsbar.

Kan jag få ersättning för kostnader?

Många försäkringar lämnar ersättning för kostnader på grund av din skada. Detta kan till exempel vara sjukvårdskostnader, medicinkostnader, rehabiliteringskostnader, förstörd egendom i form av kläder och utrustning. Man bör alltid spara kvitton då försäkringsbolagen vill att du bevisar dina kostnader. Vid mindre summor behöver du ibland inte bevisa kostnaderna alls och ibland går det bra med ett kontoutdrag. När det kommer till ersättning för förstörd egendom betalar oftast försäkringsbolagen ut aktuellt marknadspris. Detta innebär att du i många fall inte får ut lika mycket i ersättning som du själv betalat på grund av värdeminskning. Inga försäkringar tar hänsyn till affektionsvärde.

Kan jag få ersättning för sveda och värk?

Storleken på din ersättning för sveda och värk bestäms också enligt försäkringsbolagets tabeller. Sveda och värk kan utbetalas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjukdomstiden efter skadan. Detta innefattar också lidande på grund av vård och behandlingar. Ersättningen bestäms bland annat på typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.

Kan jag få ersättning för inkomstförlust?

Om du på grund av en skada förlorat arbetsinkomst, kan en del försäkringar lämna ersättning för inkomstförlusten. Ett krav är vanligtvis att du varit sjukskriven, och försäkringsbolaget kommer då att betala ut 20% av din beräknade inkomst då Försäkringskassan betalar ut 80%. Ersättning för inkomstförlust finns inte med i alla försäkringar, dock så finns det alltid med i försäkringar som grundar sig i skadeståndslagen som till exempel trafikförsäkringen.

Kan jag få ersättning för ärr?

Många försäkringar ger dig ersättning för vanprydnad och inte bara för vanprydande ärr. En vanprydnad kan till exempel vara att du fått amputera bort ett finger eller en missbildning i huden. En vanprydnad är alltså en utseendemässig skada. När det kommer till vanprydnader måste vanprydnaden uppkommit från en olycka för att du ska få ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.

Hur bestäms min ersättning?

Din ersättning bestäms enligt tabellen som försäkringsbolaget följer. Tabellen tar oftast hänsyn till bland annat ålder, försäkringsbelopp, ärrets placering och ärrets omfattning

Kan jag få ersättning för medicinsk invaliditet?

Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Den nedsatta kroppsfunktionen måste vara stationär, dvs. inga temporära sjukdomar klassas som medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet kan vara orsakat av till exempel ett olycksfall, överfall eller en sjukdom. Du måste ha uppsökt läkarvård för att kunna få ersättning vid medicinsk invaliditet. Försäkringsbolagen vill oftast att man väntar i minst 1 år efter diagnos, skadetillfället eller senaste operation/rehabiliteringstillfälle innan man fastställer en definitiv invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet betyder inte att det måste vara en konstaterad sjukdom, det kan till exempel vara att du konstant har värk eller andra besvär utan en klar diagnos. Man kan få ersättning för medicinsk invaliditet för både fysiska och psykiska sjukdomar. Vanliga besvär som kan resultera i medicinsk invaliditet är till exempel nedsatt styrka eller rörelseförmåga. Viktigt! Prata med din läkare och se till att han/hon utförligt skriver i dina journaler exakt dom besvär du har! Annars riskerar du att bli nekad eller få för lite i ersättning.

Hur bestäms min ersättning?

Bedöms din invaliditetsgrad till exempel till 10%, får du vanligvis 10% av försäkringsbeloppet. Har du ett försäkringsbelopp på 800 000 kronor, skulle du i detta fallet få 80 000 kronor i ersättning utbetalt (skattefritt). Tips vid skada? Läs mer här! Vill du veta mer om olika skador? Läs mer här!

Behöver du hjälp med att söka ersättning? Klicka här!

Läs mer om ersättningar här!

Gradering av medicinsk invaliditet

 
  • Vi har en god förhoppning om att vårt arbete kan generera en godersättning för skadade för sina personskador.
  • En del av arbetsgivarens pensionsavsättning är ersättning till den anställde och därmed en del av lönebildningen mellan arbetsmarknadens parter.
  • Gränserna för vilka av de skadade barnen som har rätt till ersättning fortsätter att uppröra vid olyckor.
  • Bolaget anser inta att de ska betala ersättning i det fall man bedömer att samband inte finns.
  • Det har blivit betydligt kärvare för privatpersoner att få ersättning när de utsatts för skador.
  • Under praktikperioden hos företaget betalar arbetsförmedlingen ut ersättning till och den skall räknas in vid beräknandet av inkomstförlust.
  • Folksam, Trygg Hansa och Folksam har en annan och öppnare inställning till frågan om ersättning för ombudskostnader.
  • Trafikskadade får ersättning från välfärdssystemen och försäkringsbolagen vid trafikskador.
  • Nästan alla som utsatts för personskador vid trafikskada får ersättning från försäkringsbolaget.
  • Vid trafikskador utgår vanligtvis ersättningför kostnader, sveda och värk, inkomstförlust.
  • Den som vill flytta sin försäkring kanske inte får alla ersättning för den gamla premien tillbaka när detta görs.